Classes col·lectives joves

Es segueix un programa adequat a l’edat- entre 10 i 17- anys amb nivells d’acord amb els coneixements. El màxim d’alumnes és 12. Hi ha avaluacions trimestrals amb l’informe corresponent per als pares. Els pares poden concertar entrevistes amb els professors per parlar sobre el progrés dels seus fills.

Degut a la importància dels idiomes  en la nostra societat i la necessitat actual d’obtenir títols oficials, comencem l’aprenentatge estructurat de l ’idioma a partir del 10 anys. Les classes segueixen un llibre de text i desprès del primer moment es segueix un guió que inclou totes les parts dels exàmens oficials: gramàtica, comprensió, comprensió auditiva i expressió oral per a que quan l’alumne arribi al nivell adequat per cursar l’examen no tingui cap mancança.

Les classes són dinàmiques utilitzant estratègies didàctiques per a motivar als alumnes.

La nostra tasca educativa implica ampliar els coneixements de l’ idioma escollit centrant-nos en l’alumne i les seves necessitats, aquesta educació personalitzada es tradueix en una millora del procés d’aprenentatge de l’alumne. Som molt estrictes pel que fa als deures, la puntualitat i assistència.